top of page

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

De consument heeft het recht aan Fab&More mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

 

Ondernemingsgegevens

     

Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van Fab&More, een Cosmetica/Diensten site met maatschappelijke zetel te Genk, BTW BE 0823.020.650 biedt haar klanten de mogelijkheid om online aan te kopen. 

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling geplaatst door een bezoeker van deze website (“Klant”) bij Fab&More . Het plaatsen van een bestelling via de webshop van Fab&More houdt in dat de klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Fab&More aanvaard zijn.

 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Alle prijzen in de webshop zijn onder voorbehoud van druk-, technische of administratieve fouten.

Artikel 3: Aanbod

De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier tot professioneel  gebruik. 

Ondanks het feit dat de catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Fab&More   niet. Fab&More  is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.Fab&More is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12). 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Fab&More. Fab&More kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

 

Artikel 4: Online aankopen, uw bestelling plaasten

 

–       Kies het gewenste product uit in de juiste maat en kleur.

–       Voeg het toe aan het winkelmandje (klik op bestellen)

–       Ga naar het winkelmandje

–       U krijgt een overzicht van de gekozen producten of u kan onmiddellijk afrekenen.

–       Vul de nodige gegevens in

–       Kies uw gewenste verzendings en betaalmethode

–       En bevestig uw bestelling.

–       U ontvangt een bevestigingsmail van ons.

–       Let op! uw bestelling is pas compleet na dat u een bevestiging van ons via mail heeft ontvangen en wij uw betaling hebben ontvangen.

 

Artikel 4a: uitvoering van de overeenkomst.

 

Wanneer u via de website uw bestellig plaatst (mits betaling) en u een correct e-mailadres opgaf, ontvangt u een bevestiging via mail dat wij uw bestelling goed ontvangen hebben en dat de aankoop tot stand is gekomen.

 

Indien de bestelde artikelen door omstandigheden toch niet onmiddellijk leverbaar zijn zal u hiervan zo snel mogelijk van op de hoogte gebracht worden. Indien het artikel volledig uitgeput is en niet meer binnen komt zullen wij uw betaling zo snel mogelijk terugstorten.

 

Fab&more doet er dan alles aan om uw bestelling zo spoedig mogelijk te leveren.

Let op! De leveringstermijn gaat pas in na het ontvangen van uw betaling. De levering zal tussen de 2 à 5 werkdagen bedragen (tenzij anders vermeld).

De leveringstermijn is louter indicatief. Het niet respecteren van de levertermijn kan geen aanleiding geven tot enige aanvraag van een schadevergoeding naar Fab&More aangezien de levertermijnen enkel ter informatie en zonder enige verbintenis worden opgegeven.

Wij zijn namelijk ook afhankelijk van derden.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

De klant heeft de keuze tussen de volgende veilige betaalwijzen:

– via bankkaart 

– via overschrijving

– cash betaling in afhaalpunt bij afhalen

De artikelen kunnen op verschillende manieren verzonden worden:

–  thuis bij de klant geleverd via koerier.

–  gratis afhaling in onze afhaalpunt.

      is gerechtigd een bestelling (schriftelijk of via mail) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.

 

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Fab&More . Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Fab&More te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Fab&More       beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Fab&More zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 7: Levering

 

Elke bestelling zal zo snel mogelijk verwerkt worden.

U krijgt altijd een mail als goedkeuring van uw bestelling. Indien de artikelen toch niet op voorraad zouden zijn wordt u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. De artikelen worden pas verzonden wanneer het geld op onze rekening staat.

 

Per pakket vragen wij volgende tarieven:

 

Thuis geleverd door koerier:      

Afhaling in onze afhaalpuntl: GRATIS

Bestellingen vanaf 150 euro: GRATIS 

Verzending binnen Europa:      

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk (binnen 24u) worden gemeld aan Fab&More dit via mail of telefonisch contact. 

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Artikel 8: Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 

b. Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de      -klantendienst (zie website) of mail naar Fab&More, waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Fab&More. U kan het pakketje ook kosteloos af geven in onze afhaalpunt.

Elk gebrek dient binnen een termijn van 1 maand na vaststelling ervan door de consument te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

 

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Indien het product defect is door een productiefout valt dit onder garantie. Na het artikelen terug te zenden of binnen te brengen in onze winkel zullen wij dit samen met onze leveranciers bespreken of het al dan niet om een productiefout gaat of om normale slijtage.

 

– Wanneer er effectief sprake is van een productiefout wordt u hier over ingelicht en zetten wij deze fout recht.

 

– Wanneer er sprake is van normale slijtage kunnen wij de volgende klachten helaas niet vergoeden:

– Normale slijtage van producten (gebruik) 

– Slijtage bij verpakking door normale slijtage van buitenaf

– Beschadiging aan verpakking (doosjes)

– Door verkeerd of intensief gebruik veroorzaakte gebreken

– Artikelen beschadigd of bevuild zijn door de koper.

– Wij kunnen geen garantie geven op geopende en gebruikte producten.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

De consument heeft het recht aan Fab&More mee te delen dat hij afziet van de aankoop en liefst zo snel mogelijk na ontvangst van de levering, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. 

Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de Fab&More-klantendienst en de goederen binnen de 14 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan      .

Goederen met een verkoopsprijs van over de 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz) te worden terugbezorgd.

De klant mag de producten tijdens de herroepingstermijn niet gebruiken. Indien het teruggestuurde product beschadigd is op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Fab&More zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering te wijten aan de klant.

 

Enkel artikelen die zich in de originele ongeopende verpakking bevinden, samen met alle toebehoren ,labels, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs worden teruggenomen.

 

De artikelen moeten:

 

–       Ongebruikt zijn

–       Ongeopend

–       Zonder krassen

–       Zonder beschadiging

–       En met de originele verpakking, labels en aankoopbewijs.

worden terug verzonden op kosten van de consument naar ons. Na een korte verificatie van de geretourneerde artikels, zullen wij uw bestelling terugbetalen of omruilen voor eendezelfde artikel of een andere artikel.

 

U heeft natuurlijk ook altijd de mogelijkheid om de artikelen kosteloos bij ons in het afhaalpunt binnen te brengen. LET OP! In het afhaalpunt kunnen enkel de artikelen omgeruild worden mits bovenstaande voorwaarden. Er wordt hier geen geld terug gegeven. Terugbetalingen worden altijd via overschrijving gedaan.

Tenzij anders overeengekomen, kan de klant het herroepingsrecht niet uitoefenen voor overeenkomsten :

  1° betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de klant begonnen is vóór het einde van de herroepingstermijn;

  2° betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen;

  3° betreffende de levering van audio- en video-opnamen en computer-programmatuur waarvan de verzegeling door de klant is verbroken; en

  4° betreffende de levering van dagbladen, tijdschriften en magazines;

Artikel 10: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking,  Fab&More respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens én de VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden].

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan     , gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot      

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Belinda-store heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

 

Fab&More houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op      

Artikel 11; Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 12: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door Fab&More om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13:      klantendienst

De Fab&More klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32485651267, via e-mail op info@fabandmore.company of per post op

Fab&More

Horizonlaan 25/1

3600 Genk    

Artikel 14: Wijziging voorwaarden 

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Fab&More. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 

Fab&More kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden. 

Artikel 15: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Genk bevoegd.

bottom of page